หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  กรอบการประเมินคุณธรรม  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 60  
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดยที่ปรึกษา)
 
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 
   
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย  
  รายชื่อผู้ประสานงาน
     ของหน่วยงาน
 
  คำนิยามศัพท์ Internal,External  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 59  
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี 59  
   
  แนวคิดการประเมินคุณธรรมฯ  
  กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลา  
  แนวทางการจัดเก็บข้อมูล  
  เอกสารคำบรรยายชี้แจง
     การประเมิน
 
  ประมวลคำถาม-คำตอบ ITA  
  ค่านำหนักแต่ละดัชนี  
  หนังสือเวียน  
  ประมวลภาพการลงพื้นที่  
  แบบสำรวจ/คำอธิบาย  
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี 58  
   
 
  สำนักงาน ป.ป.ท.  
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
   
     
 
 
Facebook/โครงการฯ
 
 
QR CODE LINE ระดับจังหวัด 2560
 
 
QR CODE LINE ระดับกรม 2560

     
 
 
****แจ้ง E-mail ปี 2560 : ita.admin@pacc.go.th
   

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
สำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน
(หน่วยงานระดับกรม/หน่วยงานระดับจังหวัด)

   
กำหนดส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence – based) รอบที่ 1
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกหน่วยงานสามารถส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์
พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยรับประเมิน
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560


โดยท่านสามารถนำส่งได้ด้วยตนเอง หรือจัดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
สถานที่จัดส่ง สำนักงานโครงการ ITA เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
                    แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หมายเหตุ : กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือกำหนดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
การประชุมชี้แจง ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยหัวหน้าศูนย์ ITA (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (20/12/2559)
ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา) (20/12/2559)
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT รอบที่ 2
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT รอบที่ 1
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2560
 
 

 อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
ที่ ปท 0004/ว 186 ลว.1 ธ.ค. 59
เรื่องแจ้งข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
   
 
   
 
     
     
     
 
วิดีโอและภาพกิจกรรม ITA 60  
   

 

 

VDO โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2560

   
วิดีโอและภาพกิจกรรม ITA 59  
   
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 19 เม.ย.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมปศุสัตว์
กรมชลประทาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการท่าอากาศยาน
กรมการท่องเที่ยว
 
   
VDO : ประชุมชี้แจงโครงการฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559