หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย  
  รายชื่อผู้ประสานงาน
     ของหน่วยงาน
 
  คำนิยามศัพท์ Internal,External  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 59  
     
   
  แนวคิดการประเมินคุณธรรมฯ  
  กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลา  
  แนวทางการจัดเก็บข้อมูล  
  เอกสารคำบรรยายชี้แจง
     การประเมิน
 
  ประมวลคำถาม-คำตอบ ITA  
  ค่านำหนักแต่ละดัชนี  
  หนังสือเวียน  
  ประมวลภาพการลงพื้นที่  
  แบบสำรวจ/คำอธิบาย  
   
 
  สำนักงาน ป.ป.ท.  
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
   
     
 

ID Line : ITA2559
 
Facebook/โครงการฯ
 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

         หนังสือแจ้งผลคะแนน ITA 58
         ระดับกรม 147 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด 228 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด สำนักงานจังหวัด 76 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลนคร 30 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลเมือง 174 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่น องค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน
 
 
 
 

อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
 
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
รวมข้อคำถามจากการประชุมชี้แจง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
     ให้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลางระดับกรม และองค์การมหาชน
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Powerpoint การอธิบาย Evidence - Based
Powerpoint การประชุมชี้แจงฯ 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
คำอธิบายแบบสำรวจ Evidence - Based ประจำปี 2559
แบบสำรวจ Evidence - Based ประจำปี 2559
แบบสำรวจ External ประจำปี 2559
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการตำรวจ)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการทหาร)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2559
 
 

 อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
   
ที่ ยธ 1204/110
ลว.30 ม.ค.59
รื่องขอความอนุเคราะห์จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Intergrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

(เฉพาะสำนักงานจังหวัด,สำนักงานทรัพยากรฯ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
   
ตช 0035.53/ว 47
ลว.25 ม.ค.59
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255
9
(เฉพาะส่วนราชการระดับกรม/องค์การมหาชน)
   
ยธ1204/ ว 95
ลว.19 ม.ค.59
เรื่องแจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Intergrity and Transarency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   
คำสั่ง นรต.
ที่ 18/2559
ลว.19 ม.ค.59
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
     
 
     
 
   
   
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 19 เม.ย.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมปศุสัตว์
กรมชลประทาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการท่าอากาศยาน
กรมการท่องเที่ยว
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 18 เม.ย.59
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมราชทัณฑ์
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 8 เม.ย.59
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานอุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดยโสธร
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานจังหวัดยโสธร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 เม.ย.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดลำพูน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด External
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมศิลปากร
กรมทางหลวง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 5 เม.ย.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครสวรรค์
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ องค์การมหาชน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
กองทัพเรือ
กรมเจ้าท่า
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 4 เม.ย.59
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง องค์การมหาชน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 1 เม.ย.59
สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดแพร่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรฯ จ.เพชรบูรณ
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานจังหวัด สสจ. และสำนักงานทรัพยากรฯ จ.มหาสารคาม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
กรมสรรพากร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 31 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมวิชาการเกษตร
กรมสรรพสามิต
กรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 
   
VDO : ประชุมชี้แจงโครงการฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
     
   
  
 
 

 

   
   

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

parajumpers schweiz moncler jacket timberland shoes moncler outlet canada goose zug moncler jacke woolrich jacken duvetica daunenjacke barbour schweiz ugg boots moncler outlet canada goose jacke barbour jacke canada goose schweiz moncler mantel woolrich jacken damen duvetica jacken