หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
   (โดยที่ปรึกษาโครงการ)
      ระดับกรม
      ระดับจังหวัด
 
  ปฏิทินและกรอบการประเมินฯ
      ระดับกรม
      ระดับจังหวัด
 
     
   
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  กรอบการประเมินคุณธรรม  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 60  
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดยที่ปรึกษา)
 
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี2560  
   
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย  
  รายชื่อผู้ประสานงาน
     ของหน่วยงาน
 
  คำนิยามศัพท์ Internal,External  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 59  
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี 59  
   
  แนวคิดการประเมินคุณธรรมฯ  
  กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลา  
  แนวทางการจัดเก็บข้อมูล  
  เอกสารคำบรรยายชี้แจง
     การประเมิน
 
  ประมวลคำถาม-คำตอบ ITA  
  ค่านำหนักแต่ละดัชนี  
  หนังสือเวียน  
  ประมวลภาพการลงพื้นที่  
  แบบสำรวจ/คำอธิบาย  
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี 58  
   
 
  สำนักงาน ป.ป.ท.  
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
   
     
 
 
Facebook/โครงการฯ
 
 
 
 
 


     
 
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
        กำหนดการ (สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด) 
 
 

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
 
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (โดยที่ปรึกษาโครงการฯ)
      ระดับกรม
      ระดับจังหวัด
PowerPoint : เรื่องกรอบและแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบสำรวจ ปี 2561 (ระดับจังหวัด)
      แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากร (Internal)
      แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)

      แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
แบบสำรวจ ปี 2561 (ระดับกรม)
      แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากร (Internal)
      แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)

      แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
แบบกรอกรายชื่อInternal&External2561(จังหวัด) (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.61)
แบบกรอกรายชื่อInternal&External2561(กรม) (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.61)
แบบกรอกข้อมูลผู้ประสานงาน 2561 (ส่งภายในวันที่ 30 ธ.ค.60)
คำอธิบายเพิ่มเติมแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (ระดับจังหวัด) ปี 2561
คำอธิบาย IIT และ EIT (ระดับจังหวัด) ปี 2561
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561  (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 
 
 

 อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
ที่ ปท 0004/ว 186 ลว.1 ธ.ค. 59
เรื่องแจ้งข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
   
 
   
 
     
       

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 17-18 มกราคม 2561
ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร