หลักการและเหตุผ?/a>  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รั?/a>  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  รายชื่อกลุ่มเป้าหมา?/a>  
  รายชื่อผู้ประสานงา?br />      ของหน่วยงา?/a>  
  คำนิยามศัพท์ Internal,External  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาป?59  
     
   
  แนวคิดการประเมินคุณธรรม?/a>  
  กลุ่มเป้าหมายการประเมิ?ITA  
  ปฏิทินกรอบระยะเวล?/a>  
  แนวทางการจัดเก็บข้อมู?/a>  
  เอกสารคำบรรยายชี้แจ?br />      การประเมิ?/a>  
  ประมวลคำถา?คำตอ?ITA  
  ค่านำหนักแต่ละดัชน?/a>  
  หนังสือเวียน  
  ประมวลภาพการลงพื้นที?/a>  
  แบบสำรวจ/คำอธิบาย  
   
 
  สำนักงาน ???  
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
   
     
 
 
Facebook/โครงการฯ
 
 
ผลคะแน?/span>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั?
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมา?
?? 2559
 
         หนังสือนำส่งรายงานการประเมิ?ITA ?? 2559
         หนังสือรายงานผลการประเมิ?ITA ?? 2559 ต่?ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองา?
         กร?/strong>
                   คะแน?ITA ?? 2559 กร?(จำแนกตามกระทรว?
                   อันดับ ITA ?? 2559 กร?/a>
         จังหวั?/strong>
                   คะแน?ITA ?? 2559 จังหวั?(จำแนกตามภา?
                   อันดับ ITA ?? 2559 จังหวั?/a>
                   อันดับ ITA ?? 2559 สำนักงานจังหวั?/a>
                   อันดับ ITA ?? 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
                   อันดับ ITA ?? 2559 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวั?/a>
         องค์การมหาชน
                   คะแน?ITA ?? 2559 องค์การมหาชน (จำแนกตามกระทรว?
                   อันดับ ITA ?? 2559 องค์การมหาชน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ผลคะแน?/span>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั?
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมา?
?? 2558

         หนังสือแจ้งผลคะแนน ITA 58
         ระดับกรม 147 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด 228 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด สำนักงานจังหวั?76 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวั?76 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่?องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่?สำนักงานเทศบาลนคร 30 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่?สำนักงานเทศบาลเมือง 174 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่?องค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน
 
 
 
 

อ่านทั้งหม?gt;>

 
 
 
 
 
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ? (Evidence-Based)
รวมข้อคำถามจากการประชุมชี้แจ?ITA ประจำปีงบประมา???2559
     ให้กลุ่มเป้าหมา?ส่วนกลางระดับกรม และองค์การมหาช?br />      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ?โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
 

 อ่านทั้งหม?gt;>

 
 
 
 
   
ที?ยธ 1204/110
ลว.30 ??59
รื่องขอความอนุเคราะห์จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครั?Intergrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจำปีงบประมา???2559
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

(เฉพาะสำนักงานจังหวั?สำนักงานทรัพยากร?สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
   
ตช 0035.53/?47
ลว.25 ??59
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครั?(Intergrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจำปีงบประมา???255
9
(เฉพาะส่วนราชการระดับกรม/องค์การมหาชน)
   
ยธ1204/ ?95
ลว.19 ??59
เรื่องแจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั?
(Intergrity and Transarency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมา???2559 
   
คำสั่ง นร?
ที?18/2559
ลว.19 ??59
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั?ประจำปีงบประมา???2559
 
     
 
     
 
   
   
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิ?
วันที่ 19 เ??59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุร?/a>
สถาบันนิติวิทยาศาสตร?/a>
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ?/a>
กรมปศุสัตว?/a>
กรมชลประทา?/a>
กรมกิจการเด็กและเยาวช?/a>
กรมการท่าอากาศยา?/a>
กรมการท่องเที่ย?/a>
 
   
VDO : ประชุมชี้แจงโครงการฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559