หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  กรอบการประเมินคุณธรรม  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 60  
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดยที่ปรึกษา)
 
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 
   
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย  
  รายชื่อผู้ประสานงาน
     ของหน่วยงาน
 
  คำนิยามศัพท์ Internal,External  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 59  
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี 59  
   
  แนวคิดการประเมินคุณธรรมฯ  
  กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลา  
  แนวทางการจัดเก็บข้อมูล  
  เอกสารคำบรรยายชี้แจง
     การประเมิน
 
  ประมวลคำถาม-คำตอบ ITA  
  ค่านำหนักแต่ละดัชนี  
  หนังสือเวียน  
  ประมวลภาพการลงพื้นที่  
  แบบสำรวจ/คำอธิบาย  
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี 58  
   
 
  สำนักงาน ป.ป.ท.  
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
   
     
 
 
Facebook/โครงการฯ
 
 
 
 
 


     
 
 
****แจ้ง E-mail ปี 2560 : ita.admin@pacc.go.th
   

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
สำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน
(หน่วยงานระดับกรม/หน่วยงานระดับจังหวัด)

   
กำหนดส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence – based) รอบที่ 1
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกหน่วยงานสามารถส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์
พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยรับประเมิน
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560


โดยท่านสามารถนำส่งได้ด้วยตนเอง หรือจัดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
สถานที่จัดส่ง สำนักงานโครงการ ITA เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
                    แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หมายเหตุ : กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือกำหนดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
การประชุมชี้แจง ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยหัวหน้าศูนย์ ITA (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (20/12/2559)
ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา) (20/12/2559)
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT รอบที่ 2
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT รอบที่ 1
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2560
 
 

 อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
ที่ ปท 0004/ว 186 ลว.1 ธ.ค. 59
เรื่องแจ้งข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
   
 
   
 
     
     
     
 
วิดีโอและภาพกิจกรรม ITA 60
   
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 17 มี.ค.2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 16 มี.ค.2560
กรมการข้าว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมฝนหลวงการบินเกษตร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 15 มี.ค.2560
กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 14 มี.ค.2560
กรมการปกครอง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 13 มี.ค.2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน