หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย  
  รายชื่อผู้ประสานงาน
     ของหน่วยงาน
 
  คำนิยามศัพท์ Internal,External  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 59  
     
   
  แนวคิดการประเมินคุณธรรมฯ  
  กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลา  
  แนวทางการจัดเก็บข้อมูล  
  เอกสารคำบรรยายชี้แจง
     การประเมิน
 
  ประมวลคำถาม-คำตอบ ITA  
  ค่านำหนักแต่ละดัชนี  
  หนังสือเวียน  
  ประมวลภาพการลงพื้นที่  
  แบบสำรวจ/คำอธิบาย  
   
 
  สำนักงาน ป.ป.ท.  
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
   
     
 

ID Line : ITA2559
 
Facebook/โครงการฯ
 
 
ตารางสรุปการรับอุทธรณ์ผลคะแนน Evidence-Based
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค.59)
            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด

                    ภาคเหนือ
                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                    ภาคกลาง
                    ภาคตะวันออก
                    ภาคตะวันตก
                    ภาคใต้

ตารางสรุปการรับอุทธรณ์ผลคะแนน Evidence-Based
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค.59)
            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด

                    ภาคเหนือ
                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                    ภาคกลาง
                    ภาคตะวันออก
                    ภาคตะวันตก
                    ภาคใต้

รายชื่อนักวิจัยที่รับผิดชอบลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด

 
 
 

อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
 
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
รวมข้อคำถามจากการประชุมชี้แจง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
     ให้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลางระดับกรม และองค์การมหาชน
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Powerpoint การอธิบาย Evidence - Based
Powerpoint การประชุมชี้แจงฯ 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
คำอธิบายแบบสำรวจ Evidence - Based ประจำปี 2559
แบบสำรวจ Evidence - Based ประจำปี 2559
แบบสำรวจ External ประจำปี 2559
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการตำรวจ)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการทหาร)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2559
 
 

 อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
   
ที่ ยธ 1204/110
ลว.30 ม.ค.59
รื่องขอความอนุเคราะห์จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Intergrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

(เฉพาะสำนักงานจังหวัด,สำนักงานทรัพยากรฯ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
   
ตช 0035.53/ว 47
ลว.25 ม.ค.59
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255
9
(เฉพาะส่วนราชการระดับกรม/องค์การมหาชน)
   
ยธ1204/ ว 95
ลว.19 ม.ค.59
เรื่องแจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Intergrity and Transarency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   
คำสั่ง นรต.
ที่ 18/2559
ลว.19 ม.ค.59
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
     
 
     
 
   
   
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 19 เม.ย.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมปศุสัตว์
กรมชลประทาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการท่าอากาศยาน
กรมการท่องเที่ยว
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 18 เม.ย.59
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมราชทัณฑ์
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 8 เม.ย.59
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานอุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดยโสธร
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานจังหวัดยโสธร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 เม.ย.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดลำพูน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด External
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมศิลปากร
กรมทางหลวง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 5 เม.ย.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครสวรรค์
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ องค์การมหาชน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
กองทัพเรือ
กรมเจ้าท่า
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 4 เม.ย.59
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง องค์การมหาชน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 1 เม.ย.59
สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดแพร่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรฯ จ.เพชรบูรณ
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานจังหวัด สสจ. และสำนักงานทรัพยากรฯ จ.มหาสารคาม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
กรมสรรพากร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 31 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมวิชาการเกษตร
กรมสรรพสามิต
กรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 
   
VDO : ประชุมชี้แจงโครงการฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559