- ดาวน์โหลดเอกสาร-
 
 
เอกสารดาวน์โหลด ปี 2561
แบบสำรวจ ปี 2561 (ระดับจังหวัด)
      แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากร (Internal)
      แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)

      แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
แบบสำรวจ ปี 2561 (ระดับกรม)
      แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากร (Internal)
      แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)

      แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
แบบกรอกรายชื่อInternal&External2561(จังหวัด) (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.61)
แบบกรอกรายชื่อInternal&External2561(กรม) (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.61)
แบบกรอกข้อมูลผู้ประสานงาน 2561 (ส่งภายในวันที่ 30 ธ.ค.60)
คำอธิบายเพิ่มเติมแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (ระดับจังหวัด) ปี 2561
คำอธิบาย IIT และ EIT (ระดับจังหวัด) ปี 2561
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561  (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 
เอกสารดาวน์โหลด ปี 2560
แบบสำรวจ External ประจำปี 2560
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2560
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
การประชุมชี้แจง ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยหัวหน้าศูนย์ ITA (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (20/12/2559)
ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา) (20/12/2559)
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT รอบที่ 2
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT รอบที่ 1
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2560
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
รวมข้อคำถามจากการประชุมชี้แจง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
     ให้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลางระดับกรม และองค์การมหาชน
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Powerpoint การอธิบาย Evidence - Based
Powerpoint การประชุมชี้แจงฯ 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
คำอธิบายแบบสำรวจ Evidence - Based ประจำปี 2559
แบบสำรวจ Evidence - Based ประจำปี 2559
แบบสำรวจ External ประจำปี 2559
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการตำรวจ)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการทหาร)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2559
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บัญชีกลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัด)
บัญชีกลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การมหาชน)
บัญชีกลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (หน่วยงานระดับกรม)