- ดาวน์โหลดเอกสาร-
 
 
การประชุมชี้แจง ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยหัวหน้าศูนย์ ITA (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (20/12/2559)
ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา) (20/12/2559)
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT รอบที่ 2
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT รอบที่ 1
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2560
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
รวมข้อคำถามจากการประชุมชี้แจง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
     ให้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลางระดับกรม และองค์การมหาชน
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Powerpoint การอธิบาย Evidence - Based
Powerpoint การประชุมชี้แจงฯ 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
คำอธิบายแบบสำรวจ Evidence - Based ประจำปี 2559
แบบสำรวจ Evidence - Based ประจำปี 2559
แบบสำรวจ External ประจำปี 2559
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการตำรวจ)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (ข้าราชการทหาร)
แบบสำรวจ Internal ประจำปี 2559 (เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2559
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บัญชีกลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัด)
บัญชีกลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การมหาชน)
บัญชีกลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (หน่วยงานระดับกรม)