หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
   (โดยที่ปรึกษาโครงการ)
      ระดับกรม
      ระดับจังหวัด
 
  ปฏิทินและกรอบการประเมินฯ
      ระดับกรม
      ระดับจังหวัด
 
     
   
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  กรอบการประเมินคุณธรรม  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 60  
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดยที่ปรึกษา)
 
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี2560  
   
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย  
  รายชื่อผู้ประสานงาน
     ของหน่วยงาน
 
  คำนิยามศัพท์ Internal,External  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 59  
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี 59  
   
  แนวคิดการประเมินคุณธรรมฯ  
  กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลา  
  แนวทางการจัดเก็บข้อมูล  
  เอกสารคำบรรยายชี้แจง
     การประเมิน
 
  ประมวลคำถาม-คำตอบ ITA  
  ค่านำหนักแต่ละดัชนี  
  หนังสือเวียน  
  ประมวลภาพการลงพื้นที่  
  แบบสำรวจ/คำอธิบาย  
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี 58  
   
 
  สำนักงาน ป.ป.ท.  
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
   
     
 
 
Facebook/โครงการฯ
 
 
 
 


     
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ปรึกษาแจ้งผลการประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-based) เมื่อหน่วยงานได้รับการแจ้งขอให้อุทธรณ์และส่งหลักฐานประกอบคำอธิบาย
ให้แก่ที่ปรึกษาโครงการ โดยสามารถนำส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

**ที่สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
หากพ้นกำหนดเวลาจะถือว่าหน่วยงานของท่านไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ผลการประเมินฯ
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายวิชิต แย้มยิ้ม หมายเลขโทรศัพท์ 09 4481 5465 เป็นผู้ประสานงาน
 

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ข้อคำถามที่พบเป็นประจำของโครงการฯ Q & A (ระดับจังหวัด)  
ข้อคำถามที่พบเป็นประจำของโครงการฯ Q & A (ระดับกรม)  
VTR : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2561
VDO : ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ระดับจังหวัด)
     ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล วันที่ 23 มกราคม 2561
VDO : ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ระดับกรม)
    
พิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "องค์กรสร้างสุข" (วันที่ 17 มกราคม 2561)
      การบรรยายในหัวข้อ "กรอบและแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          (วันที่ 18 มกราคม 2561) 

             
กรอบแนวทางการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
              ข้อคำถามและแนวทางการตอบคำถาม Evidence - Based
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (โดยที่ปรึกษาโครงการฯ)
      ระดับกรม
      ระดับจังหวัด
PowerPoint : เรื่องกรอบและแนวทางการประเมิน ITA พ.ศ.2561 (ระดับจังหวัด)
    ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล วันที่ 23 มกราคม 2561

PowerPoint : เรื่องกรอบและแนวทางการประเมิน ITA พ.ศ.2561 (ระดับกรม)
     บรรยายวันที่ 18 มกราคม 2561
แบบสำรวจ ปี 2561 (ระดับจังหวัด)
      แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากร (Internal)
      แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)

      แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
แบบสำรวจ ปี 2561 (ระดับกรม)
      แบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากร (Internal)
      แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)

      แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)
แบบกรอกรายชื่อInternal&External2561(จังหวัด) (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.61)
แบบกรอกรายชื่อInternal&External2561(กรม) (ส่งภายในวันที่ 28 ก.พ.61)
แบบกรอกข้อมูลผู้ประสานงาน 2561 (ส่งภายในวันที่ 30 ธ.ค.60)
คำอธิบายเพิ่มเติมแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (ระดับจังหวัด) ปี 2561
คำอธิบาย IIT และ EIT (ระดับจังหวัด) ปี 2561
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561  (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 
 
 

 อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
ที่ ปท 0004/ว 186 ลว.1 ธ.ค. 59
เรื่องแจ้งข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
   
 
   
 
     
       
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
กองบัญชาการกองทัพไทย External
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
จังหวัดสงขลา External
กองทัพบก External
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
จังหวัดตาก
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
จังหวัดพังงา
จังหวัดพิจิตร
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดชุมพร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดนราธิวาส
สำนักงานกิจการยุติธรรม External
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดยะลา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
     และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA).
     ให้กับนายทหารเรือ. ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดอ่างทอง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
จังหวัดกระบี่
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองคาย
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
จังหวัดสตูล External
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสระแก้ว
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 30 เมษายน 2561
จังหวัดปราจีนบุรี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 27 เมษายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
จังหวัดตราด
จังหวัดเพชรบูรณ์ External
จังหวัดกำแพงเพชร
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 26 เมษายน 2561
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดชัยนาท External
จังหวัดระยอง Internal
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 25 เมษายน 2561
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดระยอง External
จังหวัดตรัง
กองทัพเรือ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 24 เมษายน 2561
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดพัทลุง
กองทัพบก
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมหม่อนไหม
จังหวัดภูเก็ต
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 23 เมษายน 2561
จังหวัดจันทบุรี
สำนักปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 20 เมษายน 2561
กรมศิลปากร
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดระนอง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 19 เมษายน 2561
จังหวัดกาญจนบุรี
กรมวิชาการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 18 เมษายน 2561
จังหวัดฉะเชิงเทรา External
จังหวัดสงขลา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 11 เมษายน 2561
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 10 เมษายน 2561
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี
กรมฝนหลวงการบินและการเกษตร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 9 เมษายน 2561
บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
     และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA).
     กองทัพบก
สำนักงบประมาณ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 30  มีนาคม 2561
จังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 28  มีนาคม 2561
จังหวัดตาก
จังหวัดนครปฐม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 27  มีนาคม 2561
จังหวัดกำแพงเพชร
กรมกิจการผู้สูงอายุ external
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 26  มีนาคม 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ External
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 23  มีนาคม 2561
กรมการขนส่งทางบก
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 21  มีนาคม 2561
กรมการปกครอง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 20  มีนาคม 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 16  มีนาคม 2561
กรมการท่องเที่ยว
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัดสมุทรสาคร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 14  มีนาคม 2561
กรมโรงงานอุตสาหกรรม Ex
 
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 13  มีนาคม 2561
กรมบังคับคดี
กรมสรรพาสามิต
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 12  มีนาคม 2561
จังหวัดเชียงใหม่
กรมการปกครอง Ex
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 9  มีนาคม 2561
จังหวัดพะเยา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 8  มีนาคม 2561
จังหวัดลำปาง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7  มีนาคม 2561
จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 6  มีนาคม 2561
จังหวัดพิษณุโลก
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 5  มีนาคม 2561
จังหวัดนครสวรรค์
 
   
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
กรมธนารักษ์
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานกิจการยุติธรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการค้าภายใน
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
กรมสรรพากร
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
กรมเจรจรการค้าระหว่างประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
กรมการศาสนา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ External
 
   
   

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 17-18 มกราคม 2561
ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร