คณะผู้ดำเนินงาน
 
 
ชื่อ-นามสกุล นางรมณี กลั่นบิดา
 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน
เบอร์โทร 02 - 502 - 6670 ต่อ 1401, 1406, 1412
E-mail   rommanee.k@pacc.go.th
ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรณิช สุขบาล
 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 02 - 502 - 6670 ต่อ 1401, 1406, 1412
E-mail   oranij.s@pacc.go.th
ชื่อ-นามสกุล พันตรีหญิงนิมมาน์ แก่นกำจร 
 
ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
เบอร์โทร 02 - 502 - 6670 ต่อ 1401, 1406, 1412
E-mail   nimma.k@pacc.go.th
ชื่อ-นามสกุล ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา 
 
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สบ5 ) คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 08-1826-3932
E-mail   sinloyma@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง
 
ตำแหน่ง -
เบอร์โทร 08-1850-2212
E-mail   pewsriparinya@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล รศ.พ.ต.อ.หญิงศิริวรรณ สุริยะฉาย
   
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สบ5 ) คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร  
E-mail   siriwan2502@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล รศ.พ.ต.อ. วรธัช   วิชชุวาณิชย์
 
ตำแหน่ง รศ.(สบ4) รอง คณบดี นว.รร.นรต.
เบอร์โทร 06-1156-4951
E-mail   woratouch_w@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล ผศ.พ.ต.อ.สุรัตน์ สาเรือง
 
ตำแหน่ง ผศ.(สบ4) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 094-195-3592
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท.หญิง ธรรมภรณ์ ธนวัฒน์วงศธร
   
ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 08-2655-6694
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท. ดร.ธิติ มหาเจริญ
   
ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ3) กลุ่มงานคณาจารย์  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 09-9195-4321
E-mail   m_thiti@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท. สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ
   
ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ3) กลุ่มงานคณาจารย์  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 08-4543-6672
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท.หญิงอโนมา โรจนาพงษ์
 
ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ2) คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร  
E-mail   pol.anoma@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ต.วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์
 
ตำแหน่ง สารวัตรส่งเสริมงานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 08-6804-7468
E-mail    
ชื่อ-นามสกุล ด.ต.หญิง ริน จันทร์นาค
   
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สง. คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เบอร์โทร 081-560-8905
E-mail   pakpoom_2547@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์วีระชน เปรมศรี
 
ตำแหน่ง นักวิจัย 
เบอร์โทร 08-1617-4003
E-mail   vpremsri@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ศราวุฒิ สำรวมดี
 
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-1924-8546
E-mail   aundee14@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 
 
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เบอร์โทร 09-8180-4899
E-mail   apadrphd@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร. ชาติชาย มหาคีตะ
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เบอร์โทร 08-9924-7788
E-mail   charl_guy@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล ดร.ธเนศ   เกษศิลป์
   
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 08-9857-9859
E-mail   chainoi9999@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 08-9307-6409
E-mail   nunrada@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์มุทิตา มากวิจิตร์
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 09-4326-5541
E-mail   markvichitr@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม
   
ตำแหน่ง นักวิจัย
เบอร์โทร 09-4481-5465
E-mail   yaemyim1989@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางสาววรรณวิภา ธงศรี
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
เบอร์โทร 08-5315-3807
E-mail   wanwipa02@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
เบอร์โทร 09-8080-7765
E-mail   natthida7765@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นางสาวเนตรนภา  พิมพาพร
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
เบอร์โทร 08-9566-9678
E-mail   netnapa.pimpa@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล สิบตำรวจตรีหญิง ปัญญ์ชิตา สุจริต
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
เบอร์โทร 08-3729-5382
E-mail   -
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธนรัตน์ เมฆบุตร
   
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
เบอร์โทร 09-9395-1924
E-mail   suphantun@gmail.com