การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
        กำหนดการ (สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด) 
 
โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 17-18 มกราคม 2561
ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

         กำหนดการ (สำหรับหน่วยงานระดับกรม) 
 

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
กำหนดส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence – based) รอบที่ 2
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกหน่วยงานสามารถส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์
พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยรับประเมิน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560


โดยท่านสามารถนำส่งได้ด้วยตนเอง หรือจัดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
สถานที่จัดส่ง สำนักงานโครงการ ITA เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
                    แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หมายเหตุ : กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือกำหนดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
สำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน
(หน่วยงานระดับกรม/หน่วยงานระดับจังหวัด)

กำหนดส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence – based) รอบที่ 1 
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกหน่วยงานสามารถส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ 
พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยรับประเมิน 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

โดยท่านสามารถนำส่งได้ด้วยตนเอง หรือจัดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
สถานที่จัดส่ง สำนักงานโครงการ ITA เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 
                     แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หมายเหตุ : กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือกำหนดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 
 
การประชุมชี้แจง ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยหัวหน้าศูนย์ ITA (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (20/12/2559)
 
ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายประหยัด พวงจำปา) (20/12/2559)
 
รายชื่อหน่วยงานที่ส่งข้อมูล "รายชื่อผู้ประสานงาน" ให้กับที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.

             ระดับกรม
             ระดับจังหวัด
 
รายชื่อหน่วยงานที่ส่งข้อมูล "รายชื่อผู้ประสานงาน" ให้กับที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 21.00 น.

             ระดับกรม
             ระดับจังหวัด
 
เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระดับกรม วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4
สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี(สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี
           
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ (ส่งภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559)
 
เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระดับจังหวัด วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4
สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี(สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี
           
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ (ส่งภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559)
 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 
หนังสือ ที่ ปท 0004/ว 186 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
เรื่องแจ้งข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2560
 
ตารางสรุปการรับอุทธรณ์ผลคะแนน Evidence-Based
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค.59)
            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด

                    ภาคเหนือ
                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                    ภาคกลาง
                    ภาคตะวันออก
                    ภาคตะวันตก
                    ภาคใต้

ตารางสรุปการรับอุทธรณ์ผลคะแนน Evidence-Based
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค.59)
            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด

                    ภาคเหนือ
                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                    ภาคกลาง
                    ภาคตะวันออก
                    ภาคตะวันตก
                    ภาคใต้

รายชื่อนักวิจัยที่รับผิดชอบลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด

รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ 30 มี.ค. 2559
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ 17 มี.ค. 2559
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ 16 มี.ค. 2559
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ 15 มี.ค. 2559
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ 14 มี.ค. 2559 เวลา 17.00 น.
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ 11 มี.ค. 2559 เวลา 17.00 น.
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ 10 มี.ค. 2559 เวลา 17.00 น.
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น.
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น.
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 17.00น.
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับข้อมูล Internal และ External ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559
    ***ขอความกรุณาตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          หากข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งทางโครงการฯ และขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลแล้ว***

            ระดับกรม
            ระดับองค์การมหาชน
            ระดับจังหวัด
ประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลยานพาหนะสำหรับการเดินทางเข้าร่วมงานประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
        ขอความกรุณาหน่วยงานที่มีรถมามากกว่า 1 คัน แจ้งจำนวนและรายละเอียดของยานพาหนะ
        โดยส่งแบบแจ้งจำนวนฯ ทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
        เพื่อทางโครงการฯจักได้จัดเตรียมการอำนวยความสะดวกสำหรับท่าน
        
แบบแจ้งจำนวนยานพาหนะที่เข้าร่วมโครงการฯ
หน่วยงานที่ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงในวันที่ 26 ก.พ.59 (ข้อมูล ณ 4 ก.พ.59)
หน่วยงานที่ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงในวันที่ 26 ก.พ.59 (ข้อมูล ณ 2 ก.พ.59)
26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม
    เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    (เฉพาะส่วนราชการระดับกรม/องค์การมหาชน)
          - กำหนดการประชุมฯ
          - แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (ส่งกลับ ที่ E-mail: ita2016@pacc.go.th ภายในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559)
          - แผนที่สถานที่จัดประชุม
25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมทางไกล (conference)
    เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    (เฉพาะสำนักงานจังหวัด,สำนักงานทรัพยากรฯ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
          - กำหนดการประชุมฯ